29 may 2023


КУЛЬТУРА И ИССКУСТВО > Музыкальные инструменты > Театры > Организация мероприятий и торжеств > Музеи > Библиотеки > Выставки и галлереи > Концертные залы > Кинотеатры > Текстильные принадлежности

 • "Музей Истории Медицины"
 • AZ 1000, ул. Нaджафгулу Рафиефа, 18
  Tel.: (99412) 490 13 73, 490 07 43
 • NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MUZEYİ
 • AZ 1000, ул. Истиглалият, 53
  Tel.: (99412) 492 18 64, 492 74 03
 • "NƏRİMAN NƏRİMANOVUN FƏXRİ MUZEYİ"
 • AZ 1000, ул. Истиглалият, 8
  Tel.: (99412) 492 06 57
 • "MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİNİN FƏXRİ MUZEYİ"
 • AZ 1000, ул. Xaгани, 19, кв. 19
  Tel.: (99412) 493 50 85
 • BÜL-BÜLÜN FƏXRİ EV MUZEYİ
 • AZ 1000, просп. Бюль-Бюля, 15
  Tel.: (99412) 493 56 97
 • "VAQİF MUSTAFAZADƏNİN FƏXRİ EV MUZEYİ"
 • AZ 1000, yл. Вагифа Мустафазаде, 4-ый поворот
  Tel.: (99412) 492 17 92
 • "ŞİRVANŞAHLAR SARAYI KOMPLEKSİ” DÖVLƏT TARİXİ- MEMARLIQ MUZEYİ- QORUQ
 • AZ 1000, ул. Кичик Гала, 46
  Tel.: (99412) 492 83 04
  Fax: (99412) 492 83 04
  E-mail: shirvanshah@bakililar.az
 • ŞİRVANŞAHLAR SARAYI KOMLEKSİ
 • AZ 1000, ул. Кичик Гала, 44-46
  Tel.: (99412) 492 10 73
 • "HƏSƏN BƏY ZƏRDABİ ADINA TƏBİİ- TARİXİ MUZEY"
 • AZ 1000, ул. Лермонтовa, 3
  Tel.: (99412) 492 06 67
 • "Дом Музей Узеира Гаджибейова"
 • AZ 1000, ул. Шамиля Азизбейова, 67/69
  Tel.: (99412) 495 30 61, 495 25 34
 • "Дом Музей Джалилила Мамедкулизаде"
 • AZ 1000, ул. C. Taгизаде, 56
  Tel.: (99412) 492 24 09
 • "AZƏRBAYCANIN MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİ DÖVLƏT M"ÜZEYİ
 • AZ 1000, ул. Paшида Бейбудова, 5
  Tel.: (99412) 498 59 72, 498 44 79
  Fax: (99412) 498 59 72
  E-mail: musculture@azdata.net
 • AZƏRBAYCAN “İSTİQLAL” MUZEYİ
 • AZ 1000, просп. Нефтчилер, 123 a